Orientering

Møder Generalforsamling forventes afholdt Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 20.30

 

 

 

Vedtægter for Svenstrup Husflidsforening medlem af Fora

 

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Svenstrup Husflidsforening med hjemsted i Aalborg kommune.

 

§ 2 Landsforbund

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet

 

Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier

 

§ 4 Virksomhed

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser, samvær og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner

 

§ 5 Medlemmer

Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet, og de betaler for deltagelse i kurser eller evt. kontingent fastlagt af foreningens bestyrelse. Medlemskab giver adgang til brug af de lokaler foreningen råder over samt brug af foreningens værktøj og maskiner. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

 

§ 6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i perioden 15. februar til 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Eventuelt

 

Forslag der ønskes vedtaget på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

Valgperioden for suppleanter samt revisor og revisorsuppleant er et år.

 

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er min. 2 af den stående bestyrelses medlemmer på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de stemmeberettigede deltageres antal, og der gælder almindelig stemmeflertal til at træffe beslutninger ved alle afstemninger.

 

Alle medlemmer er stemmeberettigede med hver en stemme ved generalforsamlingen, og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af og på generalforsamlingen. Valgbare er betalende medlemmer jf. § 5 samt som er deltagere i kursusvirksomheden.

 

Efter generalforsamlingens konstituerer den sig med (evt. skoleleder) formand, næstformand, kasserer samt sekretær.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Formanden, Skolelederen eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve at der bliver afholdt et bestyrelsesmøde, hvor ønskede emner diskuteres. Der skrives referat af hvert møde.

Det er bestyrelsens opgave at:

1. Arbejde for at der i foreningens regi gennemføres folkeoplysende kurser eller andre aktiviteter for foreningens medlemmer

2. Ansætte eller afskedige underviser

3. Udarbejde regnskab og budget

4. Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikret mod tyveri og brand

5. Varetage kontakten til myndigheder og Landsforbundet

6. At sikre, at tildelte midler benyttes til fremme af foreningens aktiviteter, i overensstemmelse med de vilkår, som de der har ydet bidrag, har foreskrevet.

7. Fastlæggelse af betaling for deltagelse i kurser, evt. kontingentfastsættelse.

 

Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

 

§ 8 Ledelse

Indtil anden beslutning træffes på en generalforsamling, har den til enhver tid siddende bestyrelse ansvar overfor myndigheder eller eksterne interessenter, og den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i forhold til Folkeoplysningsloven. Bestyrelsen træffer de fornødne aftaler med lærerne.

 

Hvis der på en generalforsamling besluttes, at der skal ansættes en skoleleder, fastsættes dennes ansvar og forpligtigelser af den efterfølgende valgte bestyrelse.

 

§ 9 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Indtil andet besluttes på en generalforsamling, føres der et samlet regnskab for forening og kursusvirksomhed, dog således at det klart af regnskabet fremgår at evt. tildelte midler fra myndigheder i relation til folkeoplysningslovens bestemmelser er anvendt til formålet. Regnskabet føres af kasseren, der endvidere er ansvarlig for dets midler. Flest mulige af foreningens midler skal indestå i et pengeinstitut.

 

Foreningens regnskab revideres af foreningens revisor. Det reviderede regnskab fremlægges og skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

 

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

 

§ 12 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

 

Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 

§ 13 Anvendelse af foreningens midler

Foreningens aktiver skal ved en nedlæggelse af foreningen så vidt muligt bruges til at støtte andre husflidsforeninger eller tilsvarende foreninger i Aalborg kommune.

 

Ved en nedlæggelse tilfalder foreningens aktiver Fora, Aalborg kommune eller Dansk Husflids mindefond, efter en fordeling som bestyrelsen efter drøftelser med ovennævnte modtagere beslutter.

 

§ 15 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Foras styrelse i kraft den 20 _. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den ___________

 

Bestyrelsens underskrifter: